آنر که قبلاً به عنوان زیرمجموعه هواوی شناخته می‌شد، بعد از جدا شدنش فشارهای کمتری نسبت به هواوی از طرف آمریکا متحمل می‌شه. تو این ویدئو نگاهی به غرفه آنر در ایفا ۲۰۲۲ برلین انداختم.